TRANG KHÁCH HÀNG

TƯ VẤN CÁC THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

 • Đánh giá tác động Môi trường
 • Báo cáo xả nước thải
 • Báo cáo giám sát môi trường
 • Đo đạc các thông số môi trường
 • Quan trắc khí thải tại nguồn
 • Quan trắc các thành phần môi trường
 • Phân tích thử nghiệm

HIỆU CHUẨN - KIỂM ĐỊNH - TƯ VẤN - GIÁM SÁT - VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

 • Thiết bị quan trắc tự động: pH, COD, TSS, Lưu lượng...
 • Thiết bị phòng thí nghiệm: hệ thống UV, cân, tủ sấy, tủ ấm, tủ nhiệt, thiết bị phá mẫu...
 • Thiết bị quan trắc, đo đạc hiện trường: pH, EC, Độ mặn, Nhiệt độ - Độ ẩm...
 • Hiệu chuẩn - Kiểm định tại đơn vị sử dụng thiết bị
HS_Nang_Luc.pdf